Åt arbetsgivaren

Sommarsedeln uppmuntrar företag att erbjuda arbete åt unga, stärker de ungas arbetslivsfärdigheter och ger en positiv bild av arbetslivet.

Sommarsedeln är ett gemensamt projekt mellan ungdomar, företagare och Helsingfors stad. Helsingfors stad betalar 325 euro till en arbetsgivare som anställer en elev i årskurs 9 med Sommarsedeln för sommaren mellan den 1 juni och den 13 augusti 2021. Minimikravet på sommarjobb är 60 timmar arbete och en lön på 400 euro.

Arbetsgivaren ska ha ett finländskt FO-nummer. Företagets uppgifter kontrolleras i skatteskuldsregistret. Privatpersoner, kommuner eller staten kan inte vara arbetsgivare.

Den respons som arbetsgivarna gett om de unga sommararbetarna och om Sommarsedelssystemet har under årens lopp varit nästan utan undantag positivt. År 2020 anställde sammanlagt 659 arbetsgivare en ung person med Sommarsedel, och av dessa anställde 26 procent fler än en.

Sommarsedeln gav oss möjligheten att anställa företagets första sommararbetare.

Mark, Y4 Works

Användningsvillkor

  • Med en Sommarsedel ska man arbeta minst 60 timmar.
  • Arbetstiden ska uppgå till minst 18 timmar i veckan.
  • Den ungas bruttolön ska uppgå till minst 400 euro för 60 arbetstimmar. I beloppet ingår semesterersättning. Därutöver ska arbetsgivaren betala de normala arbetsgivaravgifterna. OBS! Åldern påverkar arbetsgivaravgifterna. Här kan man räkna sidokostnaderna.
  • Arbetsgivaren kan också anställa de unga personerna för en längre tid. I så fall ska sommararbetaren betalas för de timmar som överskrider 60 h minst enligt minimitimlönen för branschens kollektivavtal.
  • Arbetet kan fördelas på flera perioder under Sommarsedelns giltighetstid (1.6–13.8.2021)
  • Arbetsgivaren kan också anställa flera unga med Sommarsedlar under sommaren.

Staden rekommenderar att arbetsgivaren följer kollektivavtalet för branschen när det gäller anställningsprinciper och förutsätter att arbetsgivaren iakttar principerna för kampanjen Vastuullinen kesäduuni 2021 bl.a. genom att upprätta ett skriftligt arbetssavtal (Ladda ner arbetsavtal) och ge ett skriftligt arbetsintyg (Ladda ner arbetsintygsunderlag).

Inlämning av Sommarsedeln

  1. Den unga personen ger blanketten med Sommarsedeln till arbetsgivaren.
  2. När anställningsförhållandet har upphört ska arbetsgivaren lämna in den ursprungliga blanketten jämte bilagor noggrant ifyllda före den 31 oktober 2021 till Helsingfors stads ungdomstjänster. Som bilagor krävs löneintyg och ett skriftligt arbetsavtal.
  3. Arbetsgivaren skickar en faktura (moms 0 %) till staden primärt som e-faktura.
  4. När fakturan har kontrollerats betalas ersättning för Sommarsedeln (325 euro) till arbetsgivarens konto.

Obs! Om Sommarsedeln inte returneras inom den utsatta tiden, om bilagorna saknas eller om villkoren för Sommarsedeln inte uppfylls (till exempel om minimiantalet timmar inte uppfylls eller om för lite lön betalats) betalas INTE en ersättning för Sommarsedeln.

Sommarsedeln ska skickas till:

Helsingfors stad, Kultur och fritid
Ungdomstjänster / Sommarsedel
PB 51400, 00099 Helsingfors stad

eller skannad med bilagor:

Kesaseteli@hel.fi

E-fakturadress (primärt betalningssätt)

Ersättningen för Sommarsedlar betalas retroaktivt till arbetsgivaren, när hen efter att anställningsförhållandet upphört har skickat en faktura (moms 0 %) till staden, primärt som e-faktura.
E-fakturaadress/EDI-kod: 003702012566293
Operatör: BasWare Oyj
Förmedlarens kod: BAWCFI22
Fakturans referens: Kesäseteli 2021
Fakturameddelande/-förklaring: Nummer på sedlarna som faktureras

De tjänste- och varuleverantörer som saknar ett eget faktureringssystem som möjliggör e-fakturering kan skicka sina nätfakturor till staden gratis via leverantörsportalen.

Mer information

kesaseteli.fi
kesaseteli@hel.fi
Tfn. 040 485 7713

Ungdomar som arbetstagare

På ungdomar, det vill säga arbetstagare under 18 år, tillämpas lagen och förordningen om unga arbetstagare. Arbetsuppgifterna som man låter den unga arbetstagaren utföra får inte kräva större ansträngning än vad som är skäligt med beaktande av personens ålder och krafter. Arbetsgivaren ska alltid handleda och orientera den unga arbetstagaren omsorgsfullt.

Arbetstiden för en ung arbetstagare får inte överstiga nio timmar i dygnet och 48 timmar i veckan. Arbetstiden för en person som fyllt 15 år ska vara mellan kl. 6.00–22.00. Unga arbetstagare som inte har fyllt 18 år ska ges minst 38 timmars oavbruten ledighet per vecka. Arbetarskyddlslagen